Skip to main content
Wheels chair

ไม่หยุดพัฒนาเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด
ให้แก่ผู้ป่วยและผู้พิการ

มั่นใจในคุณภาพจากการคว้ารางวัล
ระดับนานาชาติ

เพิ่มทางเลือก
ทางเลือกใหม่ในคุณภาพและราคา
ที่มีมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยและผู้พิการ

เพิ่มทางเลือก
ทางเลือกใหม่ในคุณภาพและราคา
ที่มีมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยและผู้พิการ

ทางเลือกใหม่ในคุณภาพและราคา
ที่มีมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยและผู้พิการ

ให้โอกาส
ทางเลือกใหม่ในคุณภาพและราคา
ที่มีมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยและผู้พิการ

ให้โอกาส

ทางเลือกใหม่ในคุณภาพและราคา
ที่มีมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยและผู้พิการ

ทางเลือกใหม่ในคุณภาพและราคา
ที่มีมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยและผู้พิการ

ถ้า..วิลแชร์ของคุณยืนได้
ยืน..เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ถ้า..วิลแชร์ของคุณยืนได้
ยืน..เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ถ้า..วิลแชร์ของคุณยืนได้
ยืน..เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ถ้า..วิลแชร์ของคุณยืนได้
ยืน..เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ถ้า..วิลแชร์ของคุณยืนได้
ยืน..เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ถ้า..วิลแชร์ของคุณยืนได้
ยืน..เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

วีลแชร์ ยืนได้

วีลแชร์ ยืนได้

วีลแชร์ ยืนได้

ถ้า..วิลแชร์ของคุณยืนได้
ยืน..เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ถ้า..วิลแชร์ของคุณยืนได้
ยืน..เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ถ้า..วิลแชร์ของคุณยืนได้
ยืน..เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ให้โอกาส
ทางเลือกใหม่ในคุณภาพและราคา
ที่มีมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยและผู้พิการ

ทางเลือกใหม่ในคุณภาพและราคา
ที่มีมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยและผู้พิการ

เพิ่มทางเลือก
ทางเลือกใหม่ในคุณภาพและราคา
ที่มีมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยและผู้พิการ

ทางเลือกใหม่ในคุณภาพและราคา
ที่มีมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยและผู้พิการ

วีลแชร์ ยืนได้

วีลแชร์ ยืนได้

วีลแชร์ ยืนได้

วีลแชร์ ยืนได้

วีลแชร์ ยืนได้

วีลแชร์ ยืนได้

ยั่งยืน
ไม่หยุดพัฒนาเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด
ให้แก่ผู้ป่วยและผู้พิการ

ไม่หยุดพัฒนาเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด
ให้แก่ผู้ป่วยและผู้พิการ

มั่นใจในคุณภาพจากการคว้ารางวัล
ระดับนานาชาติ

ให้โอกาส

ให้โอกาส

ให้โอกาส

เพิ่มทางเลือก

เพิ่มทางเลือก

เพิ่มทางเลือก

รางวัลการันตี

รางวัลการันตี

รางวัลการันตี

ยั่งยืน

ยั่งยืน

ยั่งยืน

ให้โอกาส
ทางเลือกใหม่ในคุณภาพและราคา
ที่มีมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยและผู้พิการ

เพิ่มทางเลือก

ให้โอกาส
ทางเลือกใหม่ในคุณภาพและราคา
ที่มีมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยและผู้พิการ

รางวัลการันตี

ให้โอกาส
ทางเลือกใหม่ในคุณภาพและราคา
ที่มีมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยและผู้พิการ

ยั่งยืน

ให้โอกาส
ทางเลือกใหม่ในคุณภาพและราคา
ที่มีมาตรฐาน เพื่อผู้ป่วยและผู้พิการ

ให้โอกาส

cmed hoist

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยและผู้พิการ

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยและผู้พิการ

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยและผู้พิการ

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยและผู้พิการ

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยและผู้พิการ

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยและผู้พิการ

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนฝีมือคนไทย เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจำหน่ายโดย CMed Medical เป็น Start up (นักศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ในการส่งเสริมธุรกิจของโครงการ สกอ.

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนฝีมือคนไทย เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจำหน่ายโดย CMed Medical เป็น Start up (นักศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ในการส่งเสริมธุรกิจของโครงการ สกอ.

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนฝีมือคนไทย เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจำหน่ายโดย CMed Medical เป็น Start up (นักศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ในการส่งเสริมธุรกิจของโครงการ สกอ.

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนฝีมือคนไทย เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจำหน่ายโดย CMed Medical เป็น Start up (นักศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ในการส่งเสริมธุรกิจของโครงการ สกอ.

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนฝีมือคนไทย เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจำหน่ายโดย CMed Medical เป็น Start up (นักศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ในการส่งเสริมธุรกิจของโครงการ สกอ.

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนฝีมือคนไทย เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจำหน่ายโดย CMed Medical เป็น Start up (นักศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ในการส่งเสริมธุรกิจของโครงการ สกอ.

ทำไมวิลแชร์ต้องยืนได้

ทำไมวิลแชร์ต้องยืนได้

ทำไมวิลแชร์ต้องยืนได้

ทำไมวิลแชร์ต้องยืนได้

ทำไมวิลแชร์ต้องยืนได้

ทำไมวิลแชร์ต้องยืนได้

ทำไมวิลแชร์ต้องยืนได้

ทำไมวิลแชร์ต้องยืนได้

ทำไมวิลแชร์ต้องยืนได้

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนฝีมือคนไทย เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจำหน่ายโดย CMed Medical เป็น Start up (นักศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ในการส่งเสริมธุรกิจของโครงการ สกอ.

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนฝีมือคนไทย เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจำหน่ายโดย CMed Medical เป็น Start up (นักศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ในการส่งเสริมธุรกิจของโครงการ สกอ.

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนฝีมือคนไทย เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจำหน่ายโดย CMed Medical เป็น Start up (นักศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ในการส่งเสริมธุรกิจของโครงการ สกอ.

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยและผู้พิการ

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยและผู้พิการ

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยและผู้พิการ

previous arrow
next arrow
ทำไมวิลแชร์ต้องยืนได้

การยืนเพื่อสุขภาพที่ดีและ การยืนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วย

เวลายืนกล้ามเนื้อขาจะหดเกร็ง ร่างกายจึงต้องใช้กลูโคส ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง การไม่ออกกำลังกายจากสถาบัน Baker IDI Heart & Diabetes ในเมลเบิร์น กล่าว การหดเกร็งกล้ามเนื้อกระตุ้นให้ไลโปโปรตีน ไลเปสกลับมาทำงานและงานวิจัยใหม่ของเขายังพบข้อมูลว่า....

อ่านเพิ่มเติม
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

อุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายมาที่วีลแชร์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง

เครื่องยกตัวผู้ป่วยจากเตียงมาที่วีลแชร์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับการออกแบบทางวิศวกรรมของทีมพัฒนาวีลแชร์ยืนได้ CMED Hoist ที่ออกแบบจึงมีคุณภาพเทียบเท่ากับ Patient lift ที่เป็นอุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

อุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายมาที่วีลแชร์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง

เครื่องยกตัวผู้ป่วยจากเตียงมาที่วีลแชร์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับการออกแบบทางวิศวกรรมของทีมพัฒนาวีลแชร์ยืนได้ CMED Hoist ที่ออกแบบจึงมีคุณภาพเทียบเท่ากับ Patient lift ที่เป็นอุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม
ทำไมต้องเป็นเรา ?

CMED Medical
นวัตกรรมเพื่อคนไทย อย่างยั่งยืน

CMED Medical บริษัทเครื่องมือแพทย์ของคนไทย ที่มีนวัตกรรมเฉพาะทางที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนไทย ได้อย่างแท้จริง !!!

CMED Medical

ข่าวสารและกิจกรรม

รถเข็นคนป่วยเพื่อสุขภาพ ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้น
ในด้านของการทำกายภาพบำบัดและการช่วยเหลือตัวเอง

คุณประสาน ผ่านศึกอาชีพ อิสระ

"ผู้ป่วยในบ้านเราต้องการอุปกรณ์ที่สามารถตอบโจทย์เฉพาะได้มากกว่ารถเข็นคนพิการธรรมดา เตียงผู้ป่วย หรือไม้เท้าหัดเดินแต่ก็ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้จากการที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้มีการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งบ้างครั้งก็ไม่สามารถใช้งานได้

คุณประสิทธิ์ จิตสดใสอาชีพ ทหารผ่านศึก

"ผู้ป่วยในบ้านเราต้องการอุปกรณ์ที่สามารถตอบโจทย์เฉพาะได้มากกว่ารถเข็นคนพิการธรรมดา เตียงผู้ป่วย หรือไม้เท้าหัดเดินแต่ก็ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้จากการที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้มีการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งบ้างครั้งก็ไม่สามารถใช้งานได้

คุณประจักร ภักดีอาชีพ อิสระ

"ผู้ป่วยในบ้านเราต้องการอุปกรณ์ที่สามารถตอบโจทย์เฉพาะได้มากกว่ารถเข็นคนพิการธรรมดา เตียงผู้ป่วย หรือไม้เท้าหัดเดินแต่ก็ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้จากการที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้มีการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งบ้างครั้งก็ไม่สามารถใช้งานได้

อนาวิล ธรรมรักษ์โปรแกรมเมอร์

"ผู้ป่วยในบ้านเราต้องการอุปกรณ์ที่สามารถตอบโจทย์เฉพาะได้มากกว่ารถเข็นคนพิการธรรมดา เตียงผู้ป่วย หรือไม้เท้าหัดเดินแต่ก็ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้จากการที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้มีการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งบ้างครั้งก็ไม่สามารถใช้งานได้

ธนากร ณธรรมรงค์นักกฏหมาย

"ผู้ป่วยในบ้านเราต้องการอุปกรณ์ที่สามารถตอบโจทย์เฉพาะได้มากกว่ารถเข็นคนพิการธรรมดา เตียงผู้ป่วย หรือไม้เท้าหัดเดินแต่ก็ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้จากการที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้มีการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งบ้างครั้งก็ไม่สามารถใช้งานได้

ปรึกษาการใช้งาน

เบอร์โทรศัพท์ 087-0284784

line : @cmed

ติดต่อเรา