About us

ทำไมต้องเป็นเรา ?

CMED Medical เป็นร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ที่มีนวัตกรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนไทยได้อย่างแท้จริง


  • ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตราฐาน เกี่ยวกับรถเข็นคนพิการโดยตรง
  • อุปกรณ์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และระดับประเทศ
  • อุปกรณ์มีการทดสอบและพัฒนามาต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี
  • Standing wheelchair เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สวทช
  • เรามีทีมวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัดและทางวิศวกรรม ในการช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า
GET STARTED NOW!

ABOUT OUR TEAM

Teerapong Smutassadong, Manager
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยและผู้พิการ มากกว่า 8 ปี

- รางวัลการออกแบบด้านความคิดสร้างสรรค์ ในระดับนานาชาติ

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ธุรกิจเพื่อสังคม จากความฝันสู่ความจริง

รางวัลและผลงานที่ผ่านมา

" ผู้ป่วยในบ้านเราต้องการอุปกรณ์ที่สามารถตอบโจทย์เฉพาะได้ มากกว่ารถเข็นคนพิการธรรมดา เตียงผู้ป่วย หรือไม้เท้าหัดเดิน แต่ก็ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ จากการที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้มีการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งบ้างครั้งก็ไม่สามารถใช้งานได้ จากลักษณะกายภาพของผู้ป่วย สภาพสังคม หรือราคาที่สูงเกินไป"